17-06-2021

Regjeringen har lagt frem lovproposisjon med forslag om å utsette fristene for årsregnskapet.Det foreslås i Prop. 188 L (2020-2021) å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

Avholdelse av ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, ordinært årsmøte i samvirkeforetak, ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier får også utvidet frist med to måneder.

Det foreslås videre at Fristen for å ilegge gebyr for forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes til 1. oktober 2021. Dette forslaget vil likevel ikke gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Note: Grensen på 10% av klientmassen, ikke gjelder i år. Det har imidlertid ikke vært mulig å slå av den automatiske begrensningen i skjemaet på så kort tid. Skatteetaten har derfor opplyst at du må overstyre grensen ved å legge inn et fiktivt høyt antall klienter i feltet "Oppgi totalt antall klienter".

Velg oss som din regnskapsfører i dag, og få en gratis
gjennomgang av ditt regnskap!

Ring 97 33 50 50 KONTAKT OSS